Ρομποτικοί Βραχίονες για κάθε Παραγωγική Διαδικασία

  • Προσιτές και Αξιόπιστες Ρομποτικές Εφαρμογές. 
  • Ένταξή τους στο σύνολο της γραμμής παραγωγής.
  • Μελέτη - Σχεδιασμός - Κατασκευή - Εγκατάσταση & Τεχνική Υποστήριξη.
-Παλετοποίηση.
-Εγκιβωτισμός.
-Αυτόματη Επιλογή και Τοποθέτηση.
-Έλεγχος Ποιότητας.
-Συναρμολόγηση.

-Παλετοποίηση.
-Εγκιβωτισμός.
-Αυτόματη Επιλογή και Τοποθέτηση.
-Έλεγχος Ποιότητας.
-Συναρμολόγηση.

Συσκευασία

Η χρήση ενός ρομποτικού συστήματος σε εφαρμογές συσκευασίας στη βιομηχανία και ειδικότερα σε εγκιβωτισμού και επισυσκευασίας ή διαλογής προϊόντων δημιουργεί υψηλά οικονομικά οφέλη,βελτιστοποιεί την παραγωγή και δημιουργεί συνθήκες για σταθερή ποιότητα στο παραγόμενο προϊόν.

Παλετοποίηση

Η παλετοποίηση με τη χρήση ρομποτικού βραχίονα είναι σήμερα η πιο αξιόπιστη λύση. Η ευελιξία στον προγραμματισμό του robot μας δίνει την δυνατότητα να σχεδιάσουμε ένα σύστημα που καταλαμβάνοντας τον ελάχιστο χώρο μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες από μια εισόδους προϊόντων ή και περισσότερες από μία θέσεις παλετοποίησης.

Συνεργασία και Εξυπηρέτηση Μηχανών

Η εξυπηρέτηση μηχανών είναι μια απλή, αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης προϊόντων η οποία λειτουργεί συνοδευτικά ως προς την διαδικασία παραγωγής. Καθώς η τροφοδοσία μηχανών δεν προσθέτει αξία στο προϊόν, η μείωση του χρόνου παραγωγής είναι πολύ σημαντική.

 Τα προϊόντα μας σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του χειριστή με τη διαδικασία τροφοδοσίας του μηχανήματος, μέσω των  προσαρμοσμένων διεπαφών μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, καθώς και μέσω των λύσεων που αφορούν την ασφάλεια των χειριστών.

Αυτόματης Επιλογής και Τοποθέτησης

Τα ρομπότ Pick and Place αντικαθιστούν τους ανθρώπινους εργαζόμενους στη μεταποιητική βιομηχανία για επαναλαμβανόμενες εργασίες. Η λειτουργία τους συνήθως περιλαμβάνει τη λήψη ενός συγκεκριμένου αντικειμένου από μια καθορισμένη θέση και την τοποθέτησή τους σε μια άλλη καθορισμένη συντεταγμένη.